شبکه میلگردی

شبکه میلگرد پی نقطه‌ای

/
اگر به نقشهٔ عمومی یک ساختمان فلزی با پی نقطه‌ای دقت کنیم معمو…
اسکلت فلزی

پروفیل‌های آهنی مورد استفاده در اسکلت فلزی

/
تیر آهن و ناودانی از اصلی ترین اعضای تشکیل دهندهٔ ساختمان فلزی می…