نبشی لچگی اسکلت فلزی

نبشی تقویت شده به وسیله لچکی

/
در ساختمان فلزی نبشی جزو قطعات اتصال است. بوسیله نبشی ستون به صفحه…
اسکلت فلزی

پروفیل‌های آهنی مورد استفاده در اسکلت فلزی

/
تیر آهن و ناودانی از اصلی ترین اعضای تشکیل دهندهٔ ساختمان فلزی می…